mrbe-logo

Developing your company's language competence!

SpecialCourses

Kaikki ennen kurssia tehtävät tarvearvioinnit veloituksetta

Vakuuttavat esiintymistaidot

Kahden päivän pituisella kurssilla harjoitellaan hyvää esiintymistaitoa esiintymisasiantuntijamme johdolla. Kurssilla annetaan jatkuvaa palautetta, kunkin osallistujan pitämästä alkuesitelmästä lähtien. Videoitujen esitysten pohjalta arvioidaan hyvään esiintymiskokonaisuuteen kuuluvia osa-alueita, kuten esiintyjän kehonkieltä, katsekontaktia, havainnollistamisvälineitä, esityksen etenemistä, tavoitteita, kulttuurierojen huomioimista sekä puheen intonaatiota, painotusta ja rytmiä. Osallistujat valmistavat sen jälkeen toisen esityksen, jossa he videomateriaalista ja ohjaajalta saadun palautteen pohjalta kehittävät edelleen esiintymistekniikkaansa sekä valmistautumisen että esityksen osalta. Oppiminen tapahtuu rennossa ja myönteisessä ilmapiirissä.

Kokoukset ja neuvottelut

Kahden päivän pituisella kurssilla neuvotteluasiantuntijamme opastaa erilaisten harjoitusten ja roolipelien avulla, kuinka käytetään erilaisia neuvottelustrategioita. Osallistujat perehtyvät neuvottelujen ja kokousten eri vaiheisiin, kuten valmistautumiseen, small talkiin, tekniikoihin ja taktiikoihin, informaation vaihtamiseen ja vaihtoehtojen luomiseen. Kurssilla käydään myös läpi käyttäytymistä, jota kannattaa välttää, sekä opastetaan suomalaisia neuvottelijoita kohtaamaan eri kulttuureja edustavia neuvottelukumppaneita. Tämän jälkeen osallistujat saavat aikaa valmistautua erilaisiin roolipelitilanteisiin, joita heille annetaan toteutettaviksi. Videoiduista harjoituksista ja ohjaajalta saadun palautteen pohjalta osallistujat kehittävät edelleen valmistautumismenetelmiään, tekniikkaansa, taktiikkaansa ja yleisiä kokous- ja neuvottelutaitojaan.

Lakienglanti

Kahden päivän pituisella kurssilla keskitytään lakiaiheisiin, kuten englannin lakikielen ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen, englantilaiseen sopimusoikeuteen ja yritysjuridiikkaan, Euroopan tietokantadirektiiviin sekä kansainväliseen immateriaalioikeuslakiin. Tapaamme osallistujat ennen kurssia ja selvitämme heidän lakialansa sekä kurssin tavoitteet. Tämän pohjalta kurssiin sisällytetään osallistujien työhön liittyvää aineistoa ja edellä mainittuja olennaisia lain osa-alueita.

Kulttuurien väliset taidot

Kahden päivän pituisella kurssilla (sisältö määräytyy ennen kurssia tehtävän ilmaisen tarvearvioinnin mukaan) käytetään tehokasta harjoittelumenetelmää, joka sisältää kaksi päälähestymistapaa: didaktinen ja kokemuksellinen. Didaktinen lähestymistapa luo valmiuksia ymmärtää kognitiivisesti kulttuuria sekä ihmisiä, tapoja jne. sen sisällä. Kulttuurisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia käydään läpi luentojen ja keskustelun muodossa. Kokemuksellinen lähestymistapa perustuu olettamukseen, että oppiminen tapahtuu parhaiten kokemusten kautta. Tässä käytetään apuna muun muassa simulointia ja roolipelejä.

Henkilöstöhallinto

Kahden päivän kurssilla henkilöstöhallinnon asiantuntijamme opastavat henkilöstöhallinnon työntekijöitä kehittämään englannin kielen taitojaan erilaisten roolipelien ja neuvonnan avulla. Testaamme osallistujien kielitaidon ja teemme yksityiskohtaisen tarvearvioinnin. Siten kurssiin voidaan sisällyttää osallistujien omaan työhön liittyviä aihealueita, kuten perusterminologia, työolosuhteet, menettelytavat ja suunnittelu, rekrytointi ja työntekijöiden valinta, palkkiot, koulutus, kehitys ja arviointi, työterveys, työympäristö ja hyvinvointi, henkilöstön edustus sekä henkilöstösuhteet. Henkilöstöhallinnon teoria ja työhön liittyvät esimerkit muodostavat erinomaisen kurssikokonaisuuden henkilöstöhallinnon työntekijöille, jotka haluavat kehittää englannin kielen taitojaan työelämässä sekä samalla olla hyödyksi yritykselle, jossa työskentelevät.

Suositukset

Mark Richard’s Business English Oy:n palvelulupaus on toteutunut yli odotusteni. Erityisen vaikutuksen minuun ovat tehneet osaavat opettajat, yhtiön kyky huomioida asiakkaan erityistoiveet ja hallita kehittämisprosessia siten, että kaikkien osallistujien näkökulma ja asiakastyytyväisyys otetaan huomioon. Niin ikään vaikuttavaa on myös se, miten yhtiö on saanut osallistujien esimiehet seuraamaan kehittymistä.

Jouni Koski  
Aluerehtori, Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikkö

Opiskelijoille

AAA logo 2017 FI